Att Ha en Fransk Bulldog / To Have a French Bulldog

tess olive tess montgomery 4

Det var så fint väder i dag, så jag bestämde mig för att köra på vita jeans och grå boots, lite sommrigt sådär.  Jag tog med mig Olive och begav mig till Dulwich för att äta lunch med Gia och lilla Celeste. När jag sitter på bussen så tycker jag att det luktar lite hundbajs.. jag kollar under mina skor, ingenting. Så jag tänker att det säkert är barnvagnen bredvid. 

Jag reser mig upp och ska gå av och inser till min förfäran att söta lilla Olive som låg så snällt och sov i mitt knä under bussresan har släppt en lös fis, rakt på mina vita jeans… FML. Som tur var hade jag en lång kappa och kunde täcka fläcken, men alltså, det är verkligen ett av de tillfällen som man som hundägare har lust att sälja dem för en krona per tass på blocket. 

I övrigt är Olive väldigt enkel. Några av er har undrat hur det var att ha en valp från början och uppfostra dem. Speciellt frallor kan vara ganska tjurskalliga och tar extra lång tid att få rumsrena. Vårt trick har varit att uppfostra henne positivt, det vill säga väldigt lite ”nej och fy” när hon har gjort fel, utan mer ”bra och duktig” när hon gör rätt.

För att få henne rumsren så började vi med ”wee wee pads” de första veckorna, men släppte ut henne i trädgården en snabbis varje timma, så att hon hade chansen att kissa och bajsa ute. Varje gång hon gjorde ifrån sig på rätt ställe fick hon massor med beröm och godisar. Om det blev på fel ställe, sa vi ingenting alls. Det gick faktiskt fort att få henne rumsren på det sättet, speciellt jämfört med andra frenchisar som vi känner. Vi har visserligen turen att ha trädgård, så det hjälper en hel del.

Det som tog längre var att få henne att gå ut och kissa när det regnade, för då smet hon iväg och kissade i duschen i stället, men det gick bort det med. (Hon gnyr hela tiden när hon kissar i regnet dock). Olive får fortfarande en godis när hon har kissat eller bajsat i trädgården och vi har inte haft en olycka inne på många månader nu. (Hon är 1 år 5 månader.)

Annars bet hon inte på särskilt mycket och vi kunde lämna henne ensam ganska tidigt utan att hon förstörde något. Vi började med 5 minuter, 10, 15, 25, 40 osv upp till att hon nu i nödfall klarar 6 timmar, men vi låter väldigt sällan det gå över 5 för det känns inte så snällt. Hon har aldrig tuggat på möbler eller skor, men älskar att springa iväg med strumpor, så det i sin tur har gett biprodukten att Garth plockar upp bättre efter sig!

Frallor behöver inte lika mycket motion som många andra raser, de säger att 20 minuter per dag räcker, men beroende på hur min dag ser ut får hon antingen 1 timma i lilla parken, 2 timmar i stora parken eller 30 minuter promenad i koppel i området. Hon behöver inga små kissrundor eftersom att hon springer in och ut från trädgården hela dagen, så då är det viktigt att hon får motion i övrigt.

Sedan tar jag med henne så ofta jag kan, här i London är många cafeer och de flesta pubarna hundvänliga och våra vänner tycker oftast bara att det är kul om hon hänger på hem till dem.

Så för er som har tänkt skaffa en fralla, tänk på att tjejerna oftast är mindre än killarna, de kan ha problem med nosen och med allergier. Olive har en bra nos, men är allergisk mot gräs och vi hanterar det med antihistamin tabletter. Det är lite pilligt med dessa små piller, men hon ger så mycket tillbaka att det verkligen inte gör något.

De kan ha alla olika temperament, Olive är kolugn, medan vissa kan vara skogstokiga. Så med en fralla vet man sällan vilken storlek eller aktivitetsnivå man får. Men en sak är säkert, du får en riktig liten bästis, så kommer att kräva att stirra på dig när du kissar och som kommer att göra så mycket knasiga små saker att din leendenivå kommer att gå upp med 400%.

olive tess montgomery

—-

It was lovely weather today, so I decided to put on white jeans and grey boots, to celebrate spring. I then brought Olive with me to go see Gia and Celeste in Dulwich for lunch. When I’m sitting on the bus, I can all of a sudden smell dog poop .. I check under my shoes, nothing. so i presume the smell is from the buggy next to me.
When I get up to get off the bus, I realise to my horror that cute little Olive, who slept so nicely  in my lap during the bus trip, has made a loose poopy fart, right on my white jeans … FML. Luckily, I had a long coat and could cover the stain with it, but this is certainly one of those times when you as a dog owner are tempted to sell them for a penny a paw on Ebay.

A part from today Olive is normally very easygoing. Some of you have wondered what it was like to have a puppy from the beginning and how to teach them right and wrong. Especially frenchies can be quite stubborn and are known to take extra long time to get housebroken. Our trick was to raise her in a positive maner, that is, very little ‘no and bad’ when she has done wrong and instead more ”well done and good girl” when she does something right.
To get her housebroken, we started with the ”wee wee pads” in the first couple of weeks, but we would let her out in the garden for a quickie every hour, so she had the chance to go outside. Every time she made wees and poos in the right place, she received lots of praise and treats. If it was in the wrong place, we said nothing at all. It actually went fast to get her house trained this way, especially when compared to other frenchies we know. We are indeed fortunate to have a garden, and that helps a lot.
It took a bit longer to get her to go out for wees when it rained, because then she would slip away and pee in the shower instead. But that went pretty quick too, even though she wines the whole time wile peeing if it’s raining. She still get a treat when she has gone in the garden and we have not had an accident inside in many months now. (She is 1 year 5 months).
Otherwise she never really destroyed anything and we could leave her alone rather early. We started with 5 minutes, 10, 15, 25, 40 etc. up to now when she can handle a full 6 hours, but we very rarely go over 5 , it would be unfair otherwise. She had never been interested in chewing on shoes or furniture, but love to run away with socks, so that in turn has given the byproduct of Garth picking up his stuff a bit more!
Frenchies do not need as much exercise as many other breeds, they say 20 minutes a day is enough, but depending on what my day looks like, she either get one hour in the little park, 2 hours in the large park or 30 minutes walking on a leash in the area . She doesn’t get any little wee wee walks, since she runs in and out of the garden all day, so it’s important that she gets exercise in general.
I also bring her with me as often as I can, here in London many cafes and most pubs are dog friendly and most of our friends think it’s fun if she comes with to their houses.
So for those of you who have thought of getting a french bulldog, keep in mind that girls are often smaller than the boys, they can have problems with their squished noses and allergies. Olive has a good nose, but is allergic to grass and we manage it with antihistamine tablets. It’s a bit fiddly with these little pills, but she gives so much in return that it really doesn’t matter.
They can have all different temperaments, Olive is very calm, while some of them van be mental. With a frenchie you never know what size or level of activity you will get. But one thing is for sure, you get a real little best friend, who will demand to stare at you when you are in the loo, and who will do so many weird little things that your smile level will go up by at least 400%.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *